Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym jest pani Justyna Tyszka, do której zadań należy przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz określanie form i sposobów pomocy; a także podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • poniedziałek 11.45-13.35
 • środa 8.55-12.20
 • piątek 9.30-12.15

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania, jak:

 1. Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły.
 2. Współpraca z wychowawcami.
 3. Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach.
 4. Planowanie tematyki godzin wychowawczych.
 5. Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują.
 6. Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych.
 7. Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia.
 8. Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej.
 9. Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem.

Logowanie